Een veilig sportklimaat

Inleiding

Dit onderwerp heeft al veel de media gehaald de afgelopen periode. Ook de overheid heeft verschillend acties in gang gezet. Zo is er ongeveer twee jaar geleden de Staatscommissie Klaas de Vries ( de commissie De Vries) geïnstalleerd die misbruik in de sport moest onderzoeken. Deze commissie heeft ruim een half jaar geleden haar rapport uitgebracht. De conclusies zijn omarmd door alle sportbonden en door de sportkoepel NOC*NSF. Een van de conclusies was iedere vereniging maakt afspraken over een veilig sportklimaat.

Ook Roda heeft een werkgroep in het  leven geroepen om het onderwerp “Veilig sportklimaat” steviger op de kaart te zetten binnen de vereniging. Het bestuur vindt het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij Roda zich veilig en prettig voelt binnen de vereniging.  Dat lijkt vanzelfsprekend maar toch komen er regelmatig incidenten voor bij sportverenigingen. We moeten hier dus alert op blijven en als vereniging actief blijven werken aan een positieve ,veilige sfeer en cultuur. Het bestuur heeft de werkgroep Veilig sportklimaat gevraagd om rondom dit thema een beleid te formuleren en introduceren. De werkgroep bestaat uit Otto Hauzendorfer, Michiel Koekkoek, Age Knossen en Sylvia Winthorst.

Wat is werkgroep “Veilig sportklimaat WKV Roda” gaan doen?

De werkgroep heeft het onderwerp breder getrokken dan het hoofdonderwerp van de commissie De Vries te weten “Seksuele intimidatie en misbruik in de sport”. De werkgroep heeft het onderwerp verbreed naar alle vormen van (ongewenst) gedrag van alle geledingen binnen Roda: van toeschouwer tot scheidsrechter tot jeugdtrainer.

De gedragscode van WKV Roda , die nog goedgekeurd moet worden door de Algemene ledenvergadering in het najaar, kun je lezen als een soort menukaart. De uitgangspunten, gedrag op en rond het sportcomplex en andere sportaccommodaties, het voorkomen van seksuele intimidatie gelden natuurlijk voor iedereen, maar voor het overige heeft de werkgroep voor alle vrijwilligers, toeschouwers, scheidsrechters, trainer/coaches, spelers van Roda opgeschreven wat zij onder (sportief) en aanvaard gedrag verstaat.

Deze ruime definitie van gedrag is ook ingegeven door een herziening van de statuten en het huishoudelijk reglement binnen de vereniging. Onze statuten zijn bijna 40 jaar oud en nogal verouderd. Over “wenselijk gedrag” lezen we weinig in deze verouderde statuten, behalve dat je op tijd je contributie moet betalen…! De werkgroep en het bestuur vinden het een goed moment om gedrag nu wel mee te nemen en dat hebben we gedaan in de opgestelde concept  Gedragscode WKV Roda.

Via de knop rechts bovenaan in de menu balk op deze site  “Samen naar een veiliger sportklimaat” kun je alvast kennis maken met de concept gedragscode.

Concrete uitwerking

Een digitaal document maken is natuurlijk één ding, het document “laten Leven” bij alle geledingen binnen de vereniging is een andere uitdaging. Dit gaan we onder meer doen door de komende periode regelmatig over de gedragscode te publiceren. Verder krijgen nieuwe leden en nieuwe vrijwilligers standaard de nieuwe gedragscode of ze krijgen “een link” toegestuurd om van de Roda gedragscode kennis te nemen. Verder willen we gebruik gaan maken van de door de overheid en de door de Sportkoepel NOC*NSF en sportbonden geboden mogelijkheid om gratis een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Wij zullen die verklaring gaan vragen van iedereen binnen de vereniging die veel met jeugd werkt. Denk aan jeugdtrainers/coaches, bepaalde commissies en natuurlijk hebben alle bestuursleden ook zo’n verklaring. Het aanvraagproces is digitaal. Maar daarover een volgende keer meer.

Met nog ruim een week te gaan wensen we iedereen eerst een hele fijne vakantie.

Werkgroep “Gedragscode WKV Roda”

Bestuur Roda