Huishoudelijk reglement WKV Roda

Concept 6 september 2018

Hoofdstuk I    –    Algemene Bepalingen

Naam, Zetel, Verenigingskleuren en Clubkostuum

 • De vereniging draagt de naam: Westzaanse Korfbalvereniging “Recht Op
  Doel Af” (afgekort: RODA).
 • Zij is opgericht op 1 februari 1918 en gevestigd te Westzaan
 • De kleuren van de vereniging zijn blauw wit. Het clubkostuum bestaat
  uit een verticaal gestreept shirt met zwarte broek (rok).
 • De vereniging is een huurovereenkomst aangegaan met de Stichting
  Beheer Roda Sportcomplex voor de bruikleen van de velden, clubgebouw en
  gebruik sportmaterialen.
 • Waar “hij” staat kan ook “zij” bedoeld zijn. Dit geldt voor alle
  artikelen van het huishoudelijk reglement.

Verenigingsjaar

 • Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni
  daaraanvolgend.

Hoofdstuk II    –    Leden

Categorieën

De vereniging bestaat uit

 1. Gewone leden, personen die de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt.
 2. Jeugdleden, personen die de15-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt.
 3. Ereleden.
 4. Leden van verdienste.

De gewone en jeugd leden worden naar hun leeftijd op 31 december van het
verenigingsjaar onderscheiden in:

 • Senioren    19 jaar en ouder
 • A-Junioren    16 tot en met 18 jaar
 • B/C- aspiranten    12 tot en met 15 jaar
 • D t/m F pupillen    6 tot en met 11 jaar
 • Kangoeroes    4 tot en met 6 jaar
 • Recreanten    Senioren die recreatief spelen, niet in
  competitieverband
 • Niet-spelende leden    Zij die niet spelen en een
  financiële bijdrage betalen.

Ereleden (erevoorzitter) en leden van verdienste zijn personen, die als
zodanig door een Algemene Vergadering zijn benoemd. Zij zijn geen
contributie verschuldigd. Erevoorzitters hebben het recht
bestuursvergaderingen bij te wonen: zij hebben daar een raadgevende stem.

Rechten van de leden
Elk lid heeft de volgende rechten:

 1. Gebruik te maken van de sportaccommodaties (sportvelden en gehuurde
  zaalruimte) en het materiaal om te korfballen en (onderdelen van) de
  korfbalsport te beoefenen, met inachtneming van de voor het goede
  verloop door of namens het bestuur gestelde regels en gegeven
  aanwijzingen (dit geldt niet voor niet spelende leden).
 2. Te worden ingedeeld in een competitieploeg, dit geldt niet voor
  niet-spelende leden, recreanten en Kangoeroes, mits hij aan de van
  bondswege gestelde eisen voldoet en aan de indeling verbonden plichten
  aanvaardt, de indeling zal geschieden naar speelsterkte of op zijn
  verzoek op lager niveau, tenzij dit in duidelijke strijd zou komen met
  het verenigingsbelang.
 3. Aan alle andere verenigingsactiviteiten deel te nemen, voor zover deze
  niet leeftijd gebonden zijn.
 4. Gekozen te worden in alle functies die de vereniging kent, met in
  achtneming van de verdere bepalingen van dit reglement.
 5. Zijn stem uit te brengen op de Algemene Vergadering indien hij de
  leeftijd van 15 jaar heeft bereikt.
 6. De privacy van de leden wordt geborgd via het Roda Privacy Reglement.

Plichten van de leden:
Elk lid heeft onder meer de volgende plichten:

 1. Zich als een waardig lid te gedragen en in het bijzonder de bepalingen
  van de statuten en het huishoudelijk reglement en de besluiten en
  aanwijzingen van de bevoegde organen van de vereniging na te leven.
 2. Bij indeling in een competitie- team zo enigszins mogelijk aan de
  wedstrijden van dit team en van hogere teams waarvoor hij als invaller
  wordt aangewezen, deel te nemen en alleen wegens dringende redenen af te
  berichten.
 3. Ingeval van verhindering om aan een wedstrijd, waarvoor hij is
  aangewezen, deel te nemen hiervan per omgaande kennis te geven aan de
  trainer en/of coach en wel onmiddellijk na het ontvangen van de
  uitnodiging of na het ontstaan van de verhindering.
 4. Het materiaal met overleg te gebruiken en door hem toegebrachte
  schade, niet voortvloeiend uit het normale gebruik risico, te vergoeden.
 5. Van de leden wordt verwacht dat zij de Algemene Vergadering bijwonen.
 6. Van de leden wordt verwacht dat zij zich houden aan de bepalingen van
  de Gedragscode van WKV Roda.
 7. Een vereniging draait op vrijwilligers. Van gewone leden en ouders van
  jeugdleden wordt verwacht dat zij ook een bijdrage leveren aan dat
  vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld de indeling voor een kantinedienst heeft
  een verplichtend karakter. Indien men onverhoopt verhinderd is moet men
  zelf voor vervanging zorgdragen op straffe van een boete van 25,- euro.
  Een ander voorbeeld is dat we van ouders verwachten dat zij bij
  toerbeurt beschikbaar zijn, indien ze over een auto beschikken, voor het
  vervoer van het team naar uitwedstrijden waarin hun kind speelt.

Hoofdstuk III    –    Het Bestuur

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat bij voorkeur uit een oneven aantal doch tenminste 5
leden. De functies worden door het bestuur onderling verdeeld. De
voorzitter, een eventuele duo voorzitter of een plaatsvervangend voorzitter,
penningmeester, secretaris en overige leden vormen tezamen het bestuur.
Bestuursleden treden af volgens een rooster van aftreden. De zittingsduur is
3 jaar. Aftredende bestuursleden zijn desgewenst herkiesbaar.
Tussentijds benoemde bestuursleden nemen de plaats in van hun voorganger.
Het rooster van aftreden wordt zodanig vastgesteld dat de leden van het
bestuur niet tegelijk aftredend zijn.

Taak
Het bestuur is belast met de leiding van de dagelijkse gang van zaken in de
vereniging. Het zorgt voor handhaving van de statuten en reglementen en voor
uitvoering van genomen besluiten. Het vertegenwoordigt de vereniging in en
buiten rechte.

Taakverdeling:

De Voorzitter(s)
De voorzitter(s) moet(en) meerderjarig zijn.
Hij geeft leiding aan de werkzaamheden en bevordert de algemene gang van
zaken in de vereniging.
Hij, of zijn door het bestuur aangewezen vervanger, heeft het recht van
toegang tot alle vergaderingen en bijeenkomsten die in verenigingsverband
plaatsvinden, behalve die van de kascommissie.

De Penningmeester
De penningmeester moet meerderjarig zijn. Hij voert de financiële
administratie op een overzichtelijke wijze. Int de contributie, donaties,
entreegelden en andere gelden en is gerechtigd daarvoor kwitanties af te
geven. Hij geeft de kascommissie op haar verlangen inzage in alle financiële
bescheiden. Hij maakt het financiële jaarverslag bestaande uit een balans,
resultatenrekening en een toelichting daarop.
Hij voert de beslissingen van het bestuur uit. Bij overdracht van zijn
werkzaamheden sluit hij de boeken af.

De Secretaris
De secretaris voert de correspondentie en verzorgt de notulen.
Hij zorgt bovendien voor het bekendmaken van de bestuur mededelingen en
bestuursbesluiten. Hij maakt het jaarverslag voor de jaarlijkse Algemene
Vergadering. Hij is in overleg met het bestuur belast met de aankondiging en
voorbereiding van de Algemene Vergadering en bestuursvergaderingen. Hij
houdt het archief van de vereniging bij, tenzij hiervoor andere
functionarissen zijn aangewezen.

Overige bestuursleden
Zij zitten veelal in het bestuur vanwege specifieke taken die zij binnen de
vereniging vervullen en die van bijzonder belang zijn. Bijvoorbeeld een
vertegenwoordiger uit de Jeugdcommissie, een wedstrijdsecretaris, de
voorzitter van een technische (jeugd)commissie.

Hoofdstuk IV    –    Commissies

Algemene bepalingen.
Er kunnen diverse commissies zijn. Voorbeelden zijn een kascommissie, een
technische-of keuzecommissie senioren, kantine commissie, sponsorcommissie,
oud papier commissie, ledenwervingscommissie, onderhoudscommissie, redactie
Roda Nieuwsflitsen, jeugd activiteiten commissie, een kampeer commissie,
technische jeugdcommissie, evenementen commissie. De samenstelling van deze
commissies, alsmede de benoeming van de leden, geschiedt door de Algemene
Vergadering. Tussentijdse voorziening in vacatures geschiedt door het
bestuur of de commissies zelf. Naast deze commissies is er een coördinator
scheidsrechters, een coördinator recreanten en zijn er zaalcommissarissen.
Benoeming van deze laatste functionarissen geschiedt door het bestuur.
Daarnaast bestaat er een Stichting Vrienden van WKV Roda, die de vereniging
in financiële zin en op andere wijze ondersteunt. De vereniging WKV Roda
levert minstens een bestuurslid, die tevens in het bestuur van de
korfbalvereniging Roda zitting heeft.
Er heeft tevens een Roda bestuurslid zitting in de Stichting Beheer Roda
Sportcomplex.

Zowel de Algemene Vergadering als het bestuur kunnen (andere) commissies
instellen. Zij bepalen daarbij de taak en samenstelling van deze commissies.

Commissieleden hebben één jaar zitting (m.u.v. leden kascommissie).
Omdat de Algemene ledenvergadering in het najaar plaatsvindt is het van
belang dat aan het eind van het lopende veldseizoen het bestuur in overleg
met de commissies waarborgt dat de commissies voor het volgende seizoen
voldoende bezet zijn. Nieuwe commissieleden worden zo nodig aan het eind van
het lopende veldseizoen aangezocht en worden dan in het najaar door de
Algemene ledenvergadering benoemd. Dit om de continuïteit van de vereniging
te waarborgen.

Kascommissie
De kascommissie bestaat uit ten minste twee leden. Zij controleert tenminste
eenmaal per jaar en bij het aftreden van de penningmeester de financiële
bescheiden en de kas van de vereniging. Zij brengt verslag uit aan de
jaarlijkse Algemene Vergadering en pleegt zo nodig overleg met het bestuur.
Leden van het bestuur kunnen geen lid zijn van deze commissie. Zittingsduur
twee jaar.

Technische of Keuzecommissie senioren
De Keuzecommissie bestaat uit de wedstrijdsecretaris en ten minste twee
andere leden. Zij kiest uit haar midden een voorzitter, de
wedstrijdsecretaris is ambtshalve secretaris van de commissie.
De keuzecommissie is belast met de samenstelling van de teams. Zij neemt
daarbij de algemene aanwijzingen van de Algemene Vergadering en van het
bestuur in acht.
De Technische of Keuzecommissie kan de samenstelling van de teams geheel of
gedeeltelijk delegeren aan de trainers/coaches.

Jeugdcommissie
Er is daarnaast een Jeugdcommissie. De samenstelling van deze commissie,
alsmede de benoeming van de leden, geschiedt door het bestuur. Om een
geïntegreerd jeugdbeleid mogelijk te maken vallen de Technische
Jeugdcommissie (TJC), de Jeugdactiviteiten Commissie (JAC) en de
Kampeercommissie onder de Jeugdcommissie. Vertegenwoordiger(s) van TJC en
JAC zijn ook in het bestuur van de Jeugdcommissie vertegenwoordigd.
De jeugdcommissie bestaat uit ten minste vijf leden. Zij kiest uit haar
midden een voorzitter, een secretaris en wedstrijdsecretaris.
De jeugdcommissie is belast met de leiding van de zaken met betrekking tot
de A junioren, B en C aspiranten, D, E en F pupillen en de kangoeroes. Zij
is tevens belast met het samenstellen van de teams, in overleg met de
technische jeugdcommissie.

Hoofdstuk V    –    Vergaderingen

Algemene bepalingen
Er zijn een jaarlijkse Algemene Vergadering, bestuursvergaderingen en
commissievergaderingen.
De aankondiging van de datum waarop en de plaats waar een jaarlijkse
Algemene Vergadering wordt gehouden, dient ten minste veertien dagen tevoren
ter kennis van de leden te worden gebracht.
Bij de aankondiging van een jaarlijkse Algemene Vergadering dient het
bestuur de agenda bekend te maken en de daarop voor de leden noodzakelijke
toelichting te geven.
Bestuurs- en commissievergaderingen worden uitgeschreven door de voorzitter
van het betreffende orgaan. Bestuursvergaderingen worden ook uitgeschreven
op verzoek van twee of meer bestuursleden.

Hoofdstuk VI    –    Geldmiddelen

Algemene bepalingen
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

 • Contributies leden*)
 • Andere verplichte bijdragen van de leden.
 • Andere baten, waaronder sponsor- en advertentiebijdragen.
 • Kantine inkomsten.

*) De door de leden verschuldigde contributies, en andere bijdragen worden
op voorstel van het bestuur door de Algemene Vergadering vastgesteld en aan
de leden bekend gemaakt. Het bestuur kan op verzoek vermindering of
ontheffing van contributie toestaan.

De contributie en andere verplichte bijdragen moeten bij vooruitbetaling
worden voldaan op een door het bestuur aan te geven wijze.

Bijdrage reiskosten
De leden vanaf 19 jaar betalen per reis een jaarlijks door het bestuur vast
te stellen bijdrage. Dan wel de seniorenteams regelen dit in onderling
overleg.

Boete betaling
Door de korfbalbond opgelegde geldboetes aan leden vanwege het in aanraking
komen met de strafcommissie, dienen door de leden zelf te worden betaald.

Wanbetaling
Het bestuur kan na herhaalde aanmaning een lid, dat een contributieschuld
van ten minste zes maanden niet voldoet dan wel zes maanden in gebreke
blijft zijn andere financiële verplichtingen tegenover de vereniging na te
komen, schorsen en royeren.

Financiële verplichtingen
Het aangaan van financiële verplichtingen ten laste van de vereniging kan
slechts met toestemming van het bestuur geschieden.

Hoofdstuk VII – Wedstrijden

Verhindering aan een wedstrijd deel te nemen
Het niet nakomen van de verplichting kennis te geven van verhindering om aan
een wedstrijd deel te nemen kan door het bestuur worden bestraft met het
niet opstellen voor een wedstrijd, tenzij het betrokken lid kan aantonen dat
hij niet in de gelegenheid was van zijn verhindering kennis te geven.

Verkiezing aanvoerder
Elk team, gerekend vanaf de B aspiranten of A junioren, kiest voor de
aanvang van de competitie een aanvoerder, dan wel de aanvoerder wordt door
de trainer/coach aangesteld. De aanvoerder is verantwoordelijk voor een
goede gang van zaken vóór, tijdens en na de wedstrijd van zijn team. Hij
neemt daartoe de geschikte maatregelen. Hij vertegenwoordigt daarbij de
vereniging, ook tegenover de scheidsrechter, en neemt eventueel gekregen
aanwijzingen in acht. Met betrekking tot de ontvangst, begeleiding en nazorg
van de scheidsrechter worden sluitende afspraken gemaakt over de
taakverdeling tussen de coach van het team en de aanvoerder. De leden van
een team zijn verplicht de aanwijzingen van de aanvoerder op te volgen. De
aanvoerder draagt zorg voor de goede invulling van de digitale
wedstrijdformulieren, hij volgt in dit verband de aanwijzingen van de
wedstrijdsecretaris op. Inzake de opstelling kan de keuzecommissie
richtlijnen verstrekken.
Nota bene: voor de lagere jeugdteams zullen deze taken veelal bij de trainer
en/of coach liggen.
De aanvoerder is verplicht om aan zijn linkerarm een band of andere
aanduiding te dragen die afwijkt van het clubkostuum.

Spelen in vastgesteld clubkostuum
De leden van een team gaan bij het spelen van wedstrijden gekleed in het
clubkostuum, zoals dit is bepaald in Hoofdstuk 1. Reclame-uitingen op het
clubkostuum moeten de goedkeuring van het bestuur hebben en voor zover nodig
van de Bond. Spelers van gesponsorde teams dienen alle afspraken uit de met
sponsor gesloten overeenkomst na te komen.

Voorwaarden voor plaatsing in een team
Aan plaatsing in een team kunnen door het bestuur voorwaarden worden
verbonden, zoals maar niet uitsluitend het bezoeken van trainings- en team
bijeenkomsten.

Sancties en straffen waaronder schorsing
Hiervoor gelden de bepalingen die zijn opgenomen in de statuten en
Gedragscode van WKV Roda. Hoofdstuk VIII
–    Slotbepalingen

 • Elk lid dient bij zijn toetreding tot de vereniging kennis te nemen
  van dit reglement en de Gedragscode van WKV Roda.
 • Besluiten tot wijziging van dit reglement kunnen slechts worden
  genomen op een Algemene Vergadering.
 • Het schenken en drinken van zwak alcoholhoudende dranken geschiedt
  conform de vergunning drank en horecawet in Sportkantines en volgens het
  zogenaamde Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines.
 • Voor ieder spelend lid is een bescheiden ongevallenverzekering
  afgesloten. Dit geldt voor wedstrijden en trainingen.
 • Voorts zijn alle bepalingen krachtens de statuten van toepassing,
  waarbij de statuten prevaleren boven dit reglement.
 • In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het
  bestuur.

Vastgesteld in de Algemene Vergadering van    oktober 2018.