Online meeting “Roda, De Toekomst begint nu”

Op woensdag 19 mei heeft het bestuur leden, ouders en verzorgers uitgenodigd om deel te nemen aan een digitale vergadering met als titel “Roda, De toekomst begint nu”. Met een grote digitale opkomst van zo’n 30 individueel verzonden links en circa 50 deelnemers werden de volgende onderwerpen besproken:

  • Financiële update van de penningmeester
  • Vrijwilligersbeleid
  • Kemphaan 2.0

Hieronder volgt een korte samenvatting van wat er besproken is.

Financiële update van de penningmeester

Als bestuur vinden we het belangrijk om de leden voor zover mogelijk te informeren over de financiën in wederom een Corona jaar. De zaken die besproken zijn:

  • Baromzet seizoen 20/21 nihil
  • Contributie tot nu toe volledig mogen innen
  • Zaalhuur tot en met december 2020 hoeft niet voldaan te worden
  • Zaalhuur januari tot heden nog niet duidelijk
  • Wedstrijdkosten KNKV worden niet doorbelast
  • Tegenvaller van een grote sponsor

Al met al zijn er nog een aantal zaken die op dit moment nog niet duidelijk zijn. De penningmeester hoopt het lopende seizoen af te kunnen sluiten met een kleine plus of min. Wel uiten wij als bestuur onze zorgen omtrent de inkomsten van die wij via sponsors krijgen. Wij kunnen niet overzien wat de Corona crisis betekent voor het budget wat wij via onze sponsoren mogen ontvangen.

Vrijwilligersbeleid

Het werven van vrijwilligers is een belangrijk speerpunt van het bestuur. De huidige situatie wordt tijdens de presentatie aan de hand van kengetallen geschetst en aangegeven waar de knelpunten liggen. We zien een grote inzet van de vorig jaar overgekomen junioren. We streven als bestuur naar een ideale mix van spelende leden, niet spelende leden en ouders/verzorgers van jeugdleden. We willen als bestuur heel graag een coördinator aanstellen die een volledige focus heeft op het werven en behouden van vrijwilligers. Er zijn ons inziens met de juiste informatieverstrekking nog voldoende vrijwilligers voor grote en kleine klusjes te vinden. We willen graag meer ouders/verzorgers toevoegen aan ons vrijwilligersbestand. Zij zorgen voor een frisse kijk op de club. Ook willen we kijken waar gaten zitten in ons ledenbestand en hopelijk (oud)leden en niet spelende leden wederom benaderen. We willen met elkaar zorgen voor een toekomstbestendige dorpsclub met vele enthousiaste vrijwilligers.

Kemphaan 2.0

Het laatste onderwerp van de avond is de wens om de Kemphaan een upgrade te geven. We hebben qua ligging en veld een van de mooiste complexen van de Zaanstreek. Ons veld, de kleedkamers, bar en toiletgroep zijn allemaal in goede staat. We willen heel graag het interieur en de faciliteiten van de Kemphaan aanpakken. We willen een mooi complex hebben, waar het prettig is om te verblijven en onze leden graag samenkomen. Aan de hand van de uitgesproken wensen is een voorbeeld ontwerp gemaakt. In dit ontwerp is rekening gehouden met een spreekkamer voor bijvoorbeeld commissie vergaderingen en wedstrijdbesprekingen. Tevens wordt er een balkon aan de veldzijde gecreëerd om de verbinding tussen het veld en de kantine te verbeteren en de algehele  uitstraling te verhogen. Dit ontwerp is een voorbeeld, maar geeft de wensen goed weer. Het ontwerp dient als uitgangspunt waar we graag naar toe willen. Het bestuur wil graag van de leden horen of er steun is om dit project uit te werken en aan de leden voor te leggen op de komende algemene leden vergadering. Er wordt aan de aanwezige deelnemers uitgelegd dat voor dit project de financiële middelen met nog op te tuigen acties en fondsenwerving moeten worden gehaald. Er zal een commissie worden opgericht die dit project zowel financieel als bouwkundig op zich gaat nemen. Hoeveel van onze plannen gerealiseerd kunnen worden zal afhangen van de uiteindelijke opbrengst.

Na de onderwerpen worden er tijdens de rondvraag veel goede suggesties gegeven die we als bestuur mee gaan nemen in de verder uit te werken plannen. In de komende periode zullen we als bestuur de (oud)leden en ouders/verzorgers informeren over de voortgang.

We zijn bijzonder blij met de reacties tijdens de vergadering en concluderen dat er een goed draagvlak is voor onze ambities. We hebben na afloop van de vergadering ook nog diverse positieve en opbouwende reacties mogen ontvangen.

Namens het bestuur van WKV Roda, tot snel!

(Mocht je de vergadering niet bij hebben kunnen wonen en wil je meer weten over deze plannen, contact ons svp via bestuur@wkvroda.nl)