Statuten

STATUTENWIJZIGING

Heden acht november tweeduizend achttien (8-11-2018), verscheen voor mij
mr. Yvette Sandra Beumer-Postma, notaris te Velsen: mevrouw mr. Marieke
Steenhoek,  te deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde –
blijkens een onderhandse akte van volmacht, welke aan deze akte is gehecht
– van: de heer Paul van den Bergh, bij het verstrekken van die volmacht
handelend in zijn hoedanigheid van voorzitter van: de statutair te
Westzaan gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Westzaanse
Korfbalvereniging Recht Op Doel Af, kantoorhoudende op het adres:
Torenstraat 6 te 1551 BL Westzaan, ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 40617063, hierna te noemen: “de vereniging”.

INLEIDING

De verschenen personen verklaarden dat:

 • de vereniging is opgericht bij akte verleden op één februari
  negentienhonderdachttien;
 • de statuten zijn gewijzigd bij akte verleden op tweeëntwintig mei
  negentienhonderdtachtig voor een waarnemer van P.J.A. Bisschop, destijds
  notaris te Wormerveer, gemeente Zaanstad;
 • de algemene vergadering van de vereniging op zevenentwintig oktober
  tweeduizend achttien (27-10-2018) heeft besloten om de statuten van de
  vereniging te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen;
 • van deze besluitvorming en de volmacht aan het bestuur tot
  ondertekening van de onderhavige akte blijkt uit de aan deze akte te
  hechten notulen (bijlage).

STATUTENWIJZIGING

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de
statuten van de vereniging hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld
als volgt:
Naam, zetel en rechtsbevoegdheid Artikel 1

 1. De vereniging is genaamd Westzaanse Korfbalvereniging Recht Op Doel
  Af.
  Zij heeft haar zetel in de gemeente Zaanstad.
 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
 3. De vereniging is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
  Koophandel.

Duur
Artikel 2

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van één juli tot en met
  dertig juni.

Doel
Artikel 3

 1. De vereniging heeft ten doel het (doen) beoefenen, alsmede het
  bevorderen van de korfbalsport, in al zijn verschijningsvormen.
 2. Van het doel is uitgesloten het doen beoefenen en het bevorderen van
  de beroeps korfbalsport.
 3. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. het ondersteunen van hen die de korfbalsport in verenigingsverband
   beoefenen of willen beoefenen;
  2. lid te zijn van het KNKV, hierna te noemen de sportbond;
  3. deel te nemen aan de onder auspiciën van de sportbond georganiseerde
   wedstrijden in competitieverband;
  4. zelf toernooien te organiseren;
  5. samen te werken met andere verenigingen die hetzelfde doel beogen;
  6. het maken van promotie voor de korfbalsport.
 4. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

Lidmaatschap
Artikel 4

 1. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn
  toegelaten.

  1. Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn
   van de sportbond, kunnen lid zijn van de vereniging.
  2. De leden worden onderscheiden in:
   1. gewone leden; dat zijn zij die op éénendertig december van het het
    desbetreffende jaar de leeftijd van vijftien (15) jaar hebben
    bereikt. Gewone leden kunnen spelende of niet-spelende leden zijn.
   2. jeugdleden; dat zijn zij die op éénendertig december van het
    desbetreffende jaar de leeftijd van vijftien (15) jaar nog niet
    hebben bereikt.
   3.  leden van verdienste; dat zij zij, die de belangen van de
    vereniging op verdienstelijke wijze hebben behartigd en door de
    algemene vergadering als zodanig is benoemd.
   4. ereleden; dat zijn zij, die wegens uitzonderlijke verdiensten voor
    de vereniging door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.
 2. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten
  degenen, die niet tot het lidmaatschap van de sportbond wordt
  toegelaten, of van wie de sportbond het lidmaatschap heeft beëindigd.
 3.  Het bestuur beslist over toelating van leden. Ingeval van
  niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene de
  eerstvolgende algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, zulks
  met inachtneming van het tweede lid bepaalde.
 4. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens
  zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging het predikaat “lid van
  verdienste” of “ere-lid” verlenen.
 5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en
  geboortedata van de leden zijn opgenomen, een en ander op een door de
  sportbond aan te geven wijze.

  1. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de
   vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de
   sportbond.

Rechten en verplichtingen
Artikel 5

 1. De vereniging en de sportbond kunnen, voor zover uit de statuten van
  de vereniging onderscheidenlijk van de sportbond niet het tegendeel
  voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging
  kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van
  bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het
  bestuur schriftelijk mededeelt het bestuur daartoe niet te machtigen.
 2. De vereniging en de sportbond kunnen, voor zover dit in de statuten
  van de vereniging onderscheidenlijk van de sportbond uitdrukkelijk is
  bepaald, ten laste van de leden verplichtingen aangaan.
 3. Voor zover van toepassing gelden de in het eerste en tweede lid
  bedoelde rechten en verplichtingen ook ten opzichte van het lid jegens
  de vereniging.
 4. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden de in het eerste,
  tweede en derde lid bedoelde bevoegdheden uitgeoefend door het bestuur.
 5. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene
  vergadering of van een ander orgaan verplichtingen – al dan niet van
  financiële aard – aan de leden opleggen.
 6. De leden zijn voorts verplicht zich jegens elkaar en jegens de
  vereniging te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid
  wordt gevorderd.
 7. Leden zijn tevens gehouden:
  1. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten
   van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan
   van de vereniging na te leven;
  2. de statuten en reglementen van de sportbond en de besluiten van een
   orgaan van de sportbond na te leven;
  3. de belangen van de vereniging niet te schaden.

Straffen
Artikel 6

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in
  strijd is met  de wet, dan wel met de statuten, reglementen en/of
  besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de
  vereniging worden geschaad.

  1. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd
   is met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de
   sportbond of waardoor de belangen van de sportbond, dan wel van de
   korfbalsport in het algemeen worden geschaad.
 2. Daargelaten de bevoegdheid van de sportbond om overtredingen, als
  bedoeld in het eerste lid, onder b te bestraffen, is het bestuur bevoegd
  om overtredingen te bestraffen.
 3. In geval van een overtreding, als bedoeld in het eerste lid onder a.
  kunnen de volgende straffen worden opgelegd:

  • berisping;
  • boete tot een maximum van een jaarcontributie behorende bij de
   leeftijdscategorie.
  • schorsing;
  • royement (ontzetting uit het lidmaatschap).
 4. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden
  opgelegd. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan
  het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met
  uitzondering van het recht om in beroep te gaan.
 5. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met
  de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de
  vereniging oponredelijke wijze benadeelt.

  1. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt de betrokkene
   zo spoedig mogelijk door middel van een brief met bericht van
   ontvangst met opgave van reden(en) van het besluit in kennis gesteld.
 6. Van een door de vereniging opgelegde schorsing of royement kan de
  betrokkene bij de algemene vergadering in beroep gaan. De betrokkene
  brengt het bestuur binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving op
  de hoogte van zijn voornemen om in beroep te gaan, waarna het bestuur
  binnen één maand (na ontvangst van het bericht dat de betrokkene
  voornemens is om in beroep te gaan) een (buitengewone) algemene
  vergadering bijeenroept.
  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
  De betrokkene heeft toegang tot de vergadering, waarin het besluit tot
  schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.

  1. Van de overige door het bestuur van de vereniging opgelegde straffen
   staat geen  beroep open.
 7. De algemene vergadering kan een tuchtreglement vaststellen, in welk
  tuchtreglement van het bepaalde in dit artikel kan worden afgeweken.
  Indien de algemene vergadering een tuchtreglement heeft vastgesteld,
  geschiedt de behandeling van overtredingen met inachtneming van het
  bepaalde in dit tuchtreglement en geschiedt de beoordeling en
  bestraffing van overtredingen door de organen, die in het tuchtreglement
  daartoe zijn aangewezen. Geschiedt de behandeling door een
  tuchtcommissie en door een commissie van beroep dan zijn deze als
  organen van de vereniging te beschouwen.

Einde lidmaatschap
Artikel 7

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet
   vererft;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging door de vereniging;
  4. door royement (ontzetting), als bedoeld in art. 6 lid 5;
  5. door beëindiging van het lidmaatschap van de sportbond.
 2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
  1. Royement geschiedt door het bestuur, tenzij in een tuchtreglement
   anders is bepaald.
 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:
  1. in de gevallen in de statuten genoemd;
  2. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de
   statuten en reglementen voor het lidmaatschap stellen, alsmede:
  3. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het
   lidmaatschap te laten voortduren;
  4.  wanneer de sportbond het lidmaatschap van het lid heeft
   beëindigd, in welk geval de opzegging met onmiddellijke ingang
   geschiedt, tenzij het lid tegen de beëindiging van het lidmaatschap
   van de sportbond op de door de sportbond voorgeschreven wijze bezwaar
   heeft gemaakt. In het laatste geval is het lid van de vereniging
   geschorst totdat de beëindiging door de sportbond is bevestigd of
   ongedaan gemaakt.
 4. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit
  artikel bepaalde.

  1. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang
   beëindigen:

   • wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te
    laten voortduren;
   • binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn
    beperkt of verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of
    medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet op hem van
    toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe
    wanneer rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in de
    statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke
    rechten en verplichtingen daaronder begrepen;
   • binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot
    omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
 5. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of de vereniging kan
  slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar
  en met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand. Op deze
  termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing. Een opzegging
  in strijd met het hiervoor bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op
  het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was
  opgezegd. Een lidmaatschap kan tevens onmiddellijk worden beëindigd,
  doch slechts in de gevallen als bedoeld in lid 3 van dit artikel en
  artikel 2:36 van het Burgerlijk Wetboek.
 6. Indien een lid door de sportbond is geroyeerd, is het bestuur, na het
  onherroepelijk worden van dit royement, verplicht het lidmaatschap van
  het betreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Donateurs en sponsoren
Artikel 8a

 1. De vereniging kent naast leden donateurs.
 2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur
  zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om
  jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
 3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke
  hen in of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
 4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde
  wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse
  bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Sponsors
Artikel 8b

 1. De vereniging kent naast leden en donateurs ook sponsors en
  adverteerders.
 2. Sponsors en adverteerders zijn natuurlijke of rechtspersonen, die zich
  jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse, door
  het bestuur vastgestelde bijdrage of tot het anderszins ondersteunen van
  de vereniging, zulks te bepalen door het bestuur en die als zodanig door
  het bestuur zijn toegelaten.
 3. De rechten en verplichtingen over en weer van de sponsor/adverteerder
  en de vereniging worden in een aparte overeenkomst vastgelegd. In deze
  overeenkomst wordt onder meer overeengekomen dat de relatie tussen de
  sponsor/adverteerder en de vereniging, voor zowel de
  sponsor/adverteerder als voor de vereniging moet (kunnen) bijdragen tot
  een positieve beeldvorming.

Bestuur
Artikel 9

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf (5) meerderjarige personen die
  door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd.
 2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten
  minste vijf (5) leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel
  van een bindende voordracht.
 3. In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden,
  verdeelt het bestuur in onderling overleg de functies en stelt het
  bestuur de taken van de bestuursleden vast en doet hiervan – hetzij in
  het clubblad of op de website, hetzij door middel van een schriftelijke
  (eventueel langs elektronische weg toegezonden) kennisgeving –
  mededeling aan de leden.
 4. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een
  behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een
  aangelegenheid betreft die tot het takenpakket van twee of meer
  bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake
  van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet
  nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan
  af te wenden.
 5.  Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar
  en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
  Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een
  tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van
  zijn voorganger in.
 6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan
  indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een
  meerderheid vereist van ten minste twee derden van de uitgebrachte
  stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door
  een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  1. door het eindigen van het lidmaatschap;
  2. door bedanken.

Bestuursbevoegdheid
Artikel 10

 1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met
  het besturen van de vereniging.
 2.  Indien het aantal bestuursleden beneden vijf (5) is gedaald,
  blijft het bestuur bevoegd. Bij een bestuursvacature is het bestuur
  bevoegd om vooruitlopend op de benoeming door de algemene
  ledenvergadering – een kandidaat-bestuurslid te benaderen en mee te
  laten draaien bij het besturen van de vereniging. Het
  kandidaat-bestuurslid onthoudt zich van stemming bij bestuursbesluiten
  en werkt onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
  Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene
  vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan
  de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd uit haar midden een dagelijks bestuur te
  benoemen en de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te
  stellen.
 4.  Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde
  onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het
  bestuur zijn benoemd.
 5. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene
  vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
  verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het
  aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
  hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of
  zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Vertegenwoordiging
Artikel 11

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet
  anders voortvloeit.
 2. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door
  de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de
  penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden te
  samen met een ander bestuurslid.

  1. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te
   verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de
   volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.
 3. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan
  bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit
  de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of
  voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot
  vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.

  1. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de
   bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van de
   in art. 10, vijfde lid, bedoelde handelingen.
 4. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een
  volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze
  bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen
  waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten.
 5. De vereniging wordt op de vergaderingen van de sportbond
  vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen
  bestuurslid, die bevoegd is op die vergadering namens de vereniging en
  de leden aan de stemming deel te nemen.

Rekening en verantwoording
Artikel 12

 1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen
  omtrent de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen
  tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na
  afloop van het boekjaar – behoudens verlenging van deze termijn door de
  algemene vergadering – een jaarverslag uit over de gang van zaken in de
  vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat
  van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene
  vergadering over.

  1. De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door alle
   bestuursleden; ontbreekt een handtekening van een bestuurslid dan
   wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van
   de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte
   vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
 3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande
  uit twee leden en één plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken
  van het bestuur.

  1. De leden worden benoemd voor de duur van twee jaar en treden volgens
   een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts eenmaal
   opnieuw benoembaar.
  2. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten
   en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen
   uit.
 4. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar
  onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar
  desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en de
  bescheiden van de vereniging te geven.
 5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de
  rekening en_ verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle
  handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.
 6. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het eerste en
  tweede lid, tien jaar lang te bewaren.

Geldmiddelen en contributie
Artikel 13

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  1. contributie van de leden;
  2. ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden;
  3. subsidies, giften en andere inkomsten.
 2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie,
  die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen
  daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage
  betalen.
 3. Diegene, aan wie het predicaat lid van verdienste of erelid is
  verleend, is vrijgesteld van het betalen van contributie.
 4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft
  niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Besluiten van organen van de vereniging
Artikel 14

 1. Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering,
  alsmede al die commissies en personen die krachtens de statuten door de
  algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan
  wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is
  toegekend.
 2. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de
  voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde
  geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd
  over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

  1. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de
   juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk
   vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid
   van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet
   hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige
   dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen
   van de oorspronkelijke stemming.
 3. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op
  de eerstvolgende vergadering van het orgaan dienen te worden
  goedgekeurd.
 4. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de
  statuten, is nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een
  nietig besluit mist rechtskracht.

  1. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken
   van een door de wet of de statuten voorgeschreven voor afgaande
   handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit
   heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor
   de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dat ook voor
   de bekrachtiging.
  2. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke
   termijn, die aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit
   heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.
 5. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet
  omtrent de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:

   1. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot
    stand komen van het besluit regelen;
   2. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in
    art. 5, zesde lid;
   3. wegens strijd met een reglement.
  1. Tot de onder a bedoelde bepalingen behoren niet die welke de
   voorschriften bevatten, waarop in het vierde lid, onder b wordt
   gedoeld.
 6. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt
  een jaar na het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit
  voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende van het
  besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.

  1. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in het
   vijfde lid, onder a, kan door een daartoe strekkend besluit worden
   bevestigd. Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te
   bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering
   tot vernietiging aanhangig is.
  2. Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit
   als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking
   van dit besluit het tegendeel voortvloeit.

Algemene vergaderingen
Artikel 15

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden
  toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn
  opgedragen.
 2. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een
  algemene vergadering worden gehouden (de jaarvergadering). Buitengewone
  algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur die
  gewenst acht.
 3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met
  inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen. De
  bijeenroeping geschiedt door een mededeling in het clubblad, website of
  door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke (eventueel
  elektronische) kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een
  zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende
  gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, verplicht tot het
  bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer
  dan vier weken na indiening van het verzoek.

  1. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt
   gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door
   oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het
   plaatsen van een advertentie in ten minste één, ter plaatse waar de
   vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen
   alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de
   vergadering en het opstellen van de notulen.
 5. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
  1. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
  2. Jaarverslag van het bestuur;
  3. Verslag van de penningmeester;
  4. Verslag van de kascommissie;
  5. Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten;
  6. Vaststelling van de contributies;
  7. Vaststelling van de begroting;
  8. Benoeming bestuursleden;
  9. Benoeming commissieleden;
  10. Rondvraag.

Het leiden en notuleren van algemene vergaderingen
Artikel 16

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het
  bestuur of door zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn
  plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te
  wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in
  het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.
 2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een
  bestuurslid notulen gemaakt. De notulen worden in het clubblad of
  website gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden
  gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden
  vastgesteld.

Toegang en besluitvorming algemene vergadering
Artikel 17

 1. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering
  1. Leden, die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene
   vergadering, tenzij zij bij de algemene vergadering beroep hebben
   ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf in welk geval zij
   bevoegd zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen.
 2. Slechts gewone leden, leden van verdienste en ereleden hebben ieder
  één stem. De jeugdleden hebben geen stemrecht.
 3. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door
  een schriftelijk gemachtigd ander lid, mits 15 jaar of ouder. Degenen
  die gemachtigd wordt, kan echter in totaal niet meer dan twee stemmen
  uitbrengen.
 4. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde
  personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of
  verplichtingen kwijtscheldt wordt _ aan die personen en aan hun
  echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.
 5. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een
  vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,
  dezelfde kracht als een besluit  van de algemene vergadering.
 6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
 7. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten
  niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte
  stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn
  verworpen.
 8. Bij stemming over personen is degene gekozen, die de meerderheid van
  de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die
  meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen
  de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben
  verkregen en is hij gekozen, die _ bij die tweede stemming de
  meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien
  bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
 9. Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op enigerlei wijze
  ondertekend zijn, dan wel iets anders aanduiden dan in stemming is
  gebracht of andere namen bevatten dan van de personen over wie wordt
  gestemd.

Statutenwijziging
Artikel 18

 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de
  algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat
  aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor
  oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste zeven dagen
  bedragen.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van
  een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf
  dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
  voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte
  plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop
  de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging
  ten minste veertien dagen vóór vergadering in het clubblad gepubliceerd
  en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
 3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van
  toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of
  vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene
  stemmen wordt aangenomen.
 4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde (2/3)
  van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste
  één/derde (1/3) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien
  geen één/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt
  binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en
  gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering
  aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of
  vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een
  meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

Ontbinding en vereffening
Artikel 19

 1. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in
  artikel 18, alsmede het bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel van
  overeenkomstige toepassing.

  1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van
   de algemene vergadering, genomen met ten minste twee derden van het
   aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie
   vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel
  bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal
  worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping
  tot zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
 3. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de
  vereniging als vereffenaars op.

  1. De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de
   alsdan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige
   benoeming van één of meer vereffenaars.
 4. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel
  batig saldo bepaald, terwijl de algemene vergadering tevens een of meer
  bewaarders aanwijst.
 5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot
  vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven
  de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van
  kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan,
  moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’.
 6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de
  bewaarder(s) worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de
  vereffening.

Huishoudelijk Reglement
Artikel 20

 1. De algemene vergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen en
  wijzigen. Voor een besluit tot vaststelling of wijziging van een
  Huishoudelijk Reglement is het bepaalde in artikel 18 van
  overeenkomstige toepassing.
 2. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook
  waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
 3. De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn
  met die van de sportbond.