UITNODIGING: EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING:
EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING
WKV RODA – 27 oktober 2018

Op de algemene ledenvergadering van 28 september jl. waren er helaas niet voldoende leden aanwezig om een aantal zeer belangrijke punten goed te keuren. Hierdoor hebben wij als vereniging een tweede vergadering moeten plannen.

Het bestuur nodigt alle leden (senioren/junioren), recreanten, ereleden, leden van verdienste en ouders/verzorgers van jeugdleden uit om deze vergadering bij te wonen.

Datum:           Zaterdag  27 oktober 2018

Plaats:            De Kemphaan

Aanvang:        11.00 uur

AGENDA

1.     Opening

2.     Mededelingen en ingekomen stukken

3.     Gevraagde goedkeuring: vernieuwde statuten en gewijzigd huishoudelijk regelement (HHR). Deze zijn te vinden op de website.

4.     Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG): Gevraagde goedkeuring: gedragscode WKV Roda (deze is met de status concept te vinden op onze site onder de kop “naar een gezonder sportklimaat”).

5.     Rondvraag

6.     Sluiting

Korte toelichting op de agendapunten

· Nieuwe statuten enz.

Het is dan wel zomer vakantie geweest maar we hebben niet stil gezeten. Op de ledenvergadering willen we nieuwe statuten ter goedkeuring aanbieden. De oude statuten zijn van 1980 en sterk verouderd. Er is de afgelopen decennia veel gewijzigd in het Burgerlijk Wetboek met ook gevolgen voor verenigingen. Veel bepalingen van zogenaamd  “dwingend recht” zijn er opgenomen. Dat betekent: ook al heb je het niet in de statuten staan, toch gelden die bepalingen. Dan kun je ze maar beter in je statuten opnemen, dan weet je waar je aan toe bent. We hebben de nieuwe concept statuten van de Korfbalbond gebruikt, oud lid Marieke Steenhoek werkzaam als kandidaat notaris, heeft de concepten beoordeeld die we aangeleverd hebben.

· Huishoudelijk reglement (HHR)

Als je statuten aanpast moet je ook het HHR aanpassen, dat zijn namelijk communicerende vaten. Wat je niet in de statuten regelt (statuten moet je zo algemeen mogelijk houden), regel je in het HHR. Wat o.a. nieuw is in het HHR: dat we beklemtonen dat een vereniging draait op vrijwilligers. Van leden en ouders van jeugdleden wordt verwacht dat zij ook een bijdrage leveren aan dat vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld de indeling voor een kantinedienst heeft een verplichtend karakter. Indien men onverhoopt verhinderd is moet men zelf voor vervanging zorgdragen op straffe van een boete van 25 euro.

· Gedragscode WKV Roda

Dit is een nieuw fenomeen voor Roda. Het is een gevolg van het rapport van de Staatscommissie de Vries, waarbij NOC*NSF, de sportbonden en de sportverenigingen veel kritiek kregen over seksuele intimidatie in de sport. Er is een werkgroep geweest van ouders uit de Jeugdcommissie die hiermee aan de slag gegaan is. Zij stellen een set gedragsregels voor, je mag het ook fatsoensregels noemen, voor iedereen die bij de club actief is in een bepaalde functie, maar ook voor toeschouwers, spelers, trainers/coaches! Je kunt (moet) elkaar natuurlijk altijd al aanspreken op gedrag, maar we hebben dat nu ook netjes vastgelegd. Misschien meest in het oog springend is dat wij vanaf dit seizoen van iedereen, die met jongeren jonger dan 18 jaar werkt, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) willen hebben. Die VOG-en  worden door gemeenten afgegeven en zijn onder bepaalde voorwaarden kosteloos te verkrijgen. Wij hebben inmiddels toestemming van NOC*NSF dat onze leden deze verklaringen kosteloos van zichzelf kunnen opvragen.

Download via onderstaande link de benodigde documenten:

Huishoudelijk reglement Roda

Definitief concept statutenwijziging wkv RODA