Vrijdagavond 31 maart is de veiling om 20.00 uur in het clubgebouw

Vrijdag avond is het eindelijk zover: de jubileumveiling voor het 100 jarig bestaan. Een hele fraaie set van 60 kavels is door sponsors, leden en andere sympathisanten aangeboden. Waarvoor hartelijk dank. In het begin stroomden de kavels spontaan binnen maar ook Dick Smit, Irma Kemna en Bernlef hebben menig bedrijf weten te verleiden een of meer kavels in te brengen. Wij hopen dat de Roda leden met een flink aantal naar de veiling komen, want mooie kavels zijn natuurlijk super belangrijk, maar het is natuurlijk net zo belangrijk als er flink wat bieders zijn om te kavels te bemachtigen. De opbrengst is bedoeld om een bijdrage te leveren in de kosten van het 100 jarig  jubileum. 10% van de opbrengst gaat naar het Jeugdsportfonds voor kinderen die om financiële redenen niet aan een sport kunnen deelnemen.

Voor de volledige kavellijst ga naar de Roda site. Onder de knop: 100 jarig jubileum.

Bijgaand alvast het Veilingreglement opgesteld door kandidaat notaris mr. Marieke Steenhoek.

De Veilingvoorwaarden

De veilingmeester is degene die de veiling leidt. Hij neemt de biedingen in ontvangst, stelt de hoogste bieding vast en bepaalt daarmee wie de uiteindelijke koper is. Maar dat zijn niet zijn enige taken. Hij kan bijvoorbeeld ook besluiten om één of meer kavels niet te veilen, de volgorde van veiling te veranderen, een bieding niet te erkennen of andere (noodzakelijke) maatregelen te nemen.

De kandidaat-notaris/toezichthouder is degene die per kavel bijhoudt wat het hoogst uitgebrachte bod is en door welke koper dit bod is uitgebracht. Tevens is zij degene bij wie de kopers na afloop van de veiling handtekening dienen te zetten. Zij krijgen dan een veilingbewijs mee, samen met de toezegging van de aanbieder of het artikel zelf.

De kopers zitten in de zaal en hebben de mogelijkheid om te bieden op de aangeboden kavels. Hieraan is geen limiet gebonden, een ieder mag zoveel en zo vaak bieden als hij/zij wil.
De koopsom is uiteindelijk het bedrag van de hoogste bieding. Let op, want voor sommige artikelen is een minimum bedrag ingesteld.
De aanbieders zijn degenen die aan w.k.v. Roda hun toestemming hebben gegeven om een bepaald product of dienst te veilen. Zij hebben vooraf aan de veiling een officiële toezegging ondertekend of het product in natura aangeleverd.

De kavels zijn de producten of diensten, die op de veiling worden geveild. Op de kavellijst, die van tevoren bekend is gemaakt hebben alle kavels een nummer gekregen, het zogeheten veilingnummer.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de veiling van w.k.v. Roda te Westzaan, welke wordt gehouden op 31 maart 2017
1.2 Iedere koper die deelneemt aan de veiling wordt verondersteld bekend te zijn met deze voorwaarden en er bovendien mee in te stemmen.

Artikel 2 Veilingopbrengst
2.1 De opbrengst van deze veiling komt voor 90% ten goede aan w.k.v. Roda ten behoeve van de financiering van het 100 jarig jubileum. Tien % van de opbrengst gaat naar het nationale Jeugdsportfonds.

Artikel 3 Veilingprocedure
3.1 De veiling zal plaatsvinden in de volgorde zoals op de kavellijst vermeld, tenzij de veilingmeester besluit om van deze volgorde af te wijken.
3.2 De veiling geschiedt “bij opbod”. Dat betekent dat er met een bepaalde bieding wordt gestart, waarna steeds hogere biedingen kunnen volgen. Het bieden op een kavel wordt met een hamerslag afgesloten. Na de slag kan er niet meer geboden worden. Het kan voorkomen dat er “in de slag” een bod wordt uitgebracht. De veilingmeester moet dat vaststellen en zal dat bod dan accepteren; soms zal hij het bieden heropenen.
3.3 Biedingen moeten steeds met een minimaal bedrag worden verhoogd, de zogeheten “biedstap”. Tot een bedrag van 25 euro is het minimaal uit te brengen bod (de biedstap) €1,. Vanaf 25 euro is het minimaal uit te brengen bod (de biedstap) €5,- en boven de 100 euro zullen de biedingen met minimaal € 10,- omhoog gaan. Een bod met een groter bedrag overtreffen mag natuurlijk altijd.
3.4 Indien de veilingmeester zich vergist, heeft hij het recht om de vergissing te herstellen.
3.5 Elke bieding is onvoorwaardelijk en onherroepelijk: een eenmaal uitgebrachte bieding kan niet meer worden teruggetrokken.
3.6 De aanbieders mogen uiteraard deelnemen aan de veiling, maar zij mogen geen biedingen uitbrengen op hun eigen kavel(s).
3.7 Na afloop van de veiling dient de koper zijn handtekening te zetten op de veilinglijst van de kandidaat-notaris, in ruil waarvoor de koper een ondertekend veilingbewijs ontvangt. Tevens ontvangt de koper na het zetten van zijn handtekening het gekochte artikel of de officiële toezegging van de aanbieder (of hij ontvangt een e-mail).

Artikel 4: Betaling, afname en termijnen
4.1 Alle koopsommen tot en met een bedrag van €50 ,-  worden op de avond zelf in contanten betaald. De kandidaat-notaris/toezichthouder maakt hiervan aantekening op de veilinglijst.
4.2 Alle koopsommen groter dan € 50,-  zullen via internet of giraal worden voldaan. De koper ontvangt hiervoor een factuur. De betaling dient uiterlijk twee weken na ontvangst van de factuur te worden verricht.
4.3 De koper is pas eigenaar van het gekochte product op het moment van afname.
a. Een aantal producten zal op de veilingavond zelf aan de kopers worden overhandigd.
b. Voor de producten die niet in natura aanwezig zijn,  zal koper een ondertekend veilingbewijs en de toezegging van de aanbieder (op papier, dan wel per e-mail) ontvangen.
4.4 De koper kan de gekochte zaak bij de aanbieder afhalen of de gekochte dienst in overleg met de aanbieder in ontvangst nemen.
4.5 Het op de veiling ontvangen veilingbewijs heeft een geldigheidsduur van één jaar. Deze termijn kan in overleg met de aanbieder worden verlengd.
4.6 De aanbieder van het product of dienst kan de levering van zijn product of dienst weigeren, indien volledige betaling van de koopsom nog niet heeft plaatsgevonden.

Een prettige veiling gewenst!